Udaletxeko ordainagirien ordainketa kopia

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Bº Erdigune, 68 kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 625 51 22 telefonoan.

Dokumentazioa

 • Nortasun-agiria
 • Besteak

Legezko informazioa

 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legea
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa
 • Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua
 • Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorra
 • Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legea
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 42.4 artikuluan zehaztutako jakinarazpenak igortzeko irizpideak ezartzen dituen 1999ko apirilaren 14ko Agindua
 • Diru-bilketarako Araudi Orokorra onartzen duen uztailaren 29ko 939/2005 Errege Dekretua
 • Datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legea
 • Zergapideen Elkar-egokitasun, Erakidetasun eta Lankidetasunari buruzko maiatzaren 30eko 3/1989 Legea
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua
 • Aplika daitezkeen udal ordenantzak

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Horrelako izapideak Bº Erdigune, 68 kalean dauden udal bulegoetan bidera daitezke. Informazio gehiago 94 625 51 22 telefonoan.